Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοσίευσης της περίληψης για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ , ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ