Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής βάσει του Ν. 4412/2016 για  την παροχή της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Δάφνης- Υμηττού» και Ομάδας Εργασίας Σ.Φ.Η.Ο».