Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 170/2023 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’ αριθμ. : 1. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και απ’ ευθείας αναθέσεων για προμήθειες και υπηρεσίες μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού / υπηρεσίας, για το έτος 2024 βάσει του Ν.4412/2016