Λήψη απόφασης α) για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δάφνης Υμηττού»  και β) εξουσιοδότηση υπαλλήλου ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες