Λήψη απόφασης α) για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών, την μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών του καταργούμενου Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης Υμηττού»  και β) εξουσιοδότηση υπαλλήλου ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες