Έγκριση άσκησης προσφυγής ανάκλησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου