Λήψη απόφασης μεταφοράς των ταμειακών υπολοίπων και των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των Νομικών Προσώπων  του Δήμου Δάφνης Υμηττού στην ALPHA BANK καθώς και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών  τους