Λήψη απόφασης μεταφοράς των ταμειακών υπολοίπων και των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των Νομικών Προσώπων  του Δήμου Δάφνης Υμηττού στην Τράπεζα Ελλάδος  καθώς και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών  τους