Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2024  και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση