Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Διατροφής»..