Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου.