Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής