Α) Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας του Πράσινου Ταμείου β) έγκριση όρων της απόφασης ένταξης της πράξης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του