γκριση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος «Α) Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας του Πράσινου Ταμείου για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» β) έγκριση όρων του σύμφωνου αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του»