Αποδοχή ποσού από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 4ης έως 6ης μηνιαία κατανομή έτους 2019