Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. Α16331/2018 απόφασης του 9ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών