Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμηθείας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», για τις ανάγκες του Δήμου, του ΟΚΠΔΥ, του ΟΠΑΔΥ, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης