Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου