Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων