Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ” και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τις ομάδες: Ομάδα Α:ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Ομάδα Β:ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ και Ομάδα Γ: ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ