Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής