Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί σύνταξης και κατάθεσης προτάσεων και παράσταση κατά τη συζήτηση της με Γ.Α.Κ.56577/2019 και Ε.Α.Κ.727/2019 κλήσης των κ.κ. Φραγκούλη Αναστασίας, Φραγκούλη Παναγιώτη, Φραγκούλη Μαρίας, Φραγκούλη Νικολέτας, Φραγκούλη Αικ/νης, Φραγκούλη Ζωής, Φραγκούλη Παναγιώτη, Σιδέρη Μαρουσώς και Σιδέρη Γερασίμου κατά του Δήμου Βύρωνα και κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού