Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2023 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.