Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.& ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ » και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου