Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου