Έγκριση του αριθμ. Νο 1 πρακτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων ” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων