Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού (ΟΚΠΔΥ) και εισήγησή τους στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.