Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, εργασιών με τίτλο: «Εργασίες Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/16.