Αποδοχή  για τη χρηματοδότηση του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5161697 και τίτλο Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος  κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας  – Δήμους Μητροπολιτικών κέντρων, βάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014 -2020 »..