Πρόσληψη δέκα Εργατών καθαριότητας και τεσσάρων Οδηγών απορριμματοφόρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.74/2020 προηγούμενης απόφασης του Σώματος και της αριθμ. 29063/13-05-2020 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών