Έγκριση πρακτικού 1 για την ΟΜΑΔΑ Γ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, την ΟΜΑΔΑ Δ:ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και την ΟΜΑΔΑ Ε:ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ της “Προμήθειας Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική” για την ανάθεση με την επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (παρ.2α του άρ.32 του Ν4412/2016)