Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με την παρ.6 του αρθρ.74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του αρθρ.8 του Ν.5056/2023