Έγκριση δαπανών οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικών ετών 2019 και 2020