Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης» Β) έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών και Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς της υπ’ αριθ. 64/2018 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης» Δήμου Δάφνης- Υμηττού, συνολικού προϋπολογισμού 86.976,21 € και Γ) έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, της ως άνω προμήθειας κατόπιν της αρ. 180/2018 πράξης του ΣΤ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου