Α) Υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020 Άξονα προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», Β) έγκριση όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΝΠΔΔ Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμο και Γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής Δ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση επιτροπής κοινής παρακολούθησης του ως άνω έργου.