Παράταση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 66171000-9, Παροχής υπηρεσιών απογραφής των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τον «Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού