Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της επιτροπής