Έγκριση 2ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ομάδα Β: ΓΑΛΑ της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μ.Α.Π. –Γάλα –Προληπτική Ιατρική» και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικού αναδόχου