Τροποποίηση της υπ΄αριθ.29/27-4-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου».