Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου