Τροποποίηση της αριθμ. 153/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου ως προς την επιτροπή παραλαβής Ανταλλακτικών Αυτ/των και Δαπανών Επισκευής βάσει του 4412/2016, μετά την τροποποίηση του από τον 4441/2016