Αποδοχή επιχορήγησης για Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ΙΔΟΧ – που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα ΣΔΕ κατά το χρονικό διάστημα 15/09/-31/12/2020