Αζημίως λύση σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την αριθμ. 3037/2010 πράξη του Ελ. Συν., Τμήμα VI