Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης υπηρεσιών, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας της αριθμ. 77/2017 μελέτης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»