Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 13730/2018 απόφασης του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών