Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και ανάδειξη «προσωρινών» αναδόχων