Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και ανταλλακτικών» και ανάδειξη «προσωρινών» αναδόχων