Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης της προμήθειας, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας της υπ.’αρ. 1/2018 μελέτης με τίτλο «Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ», για τις ανάγκες του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών.