Έγκριση Α)συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή /ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ) της αριθμ. 39/2018 οριστικής μελέτης του έργου και Δ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί