Έγκριση: Α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας :Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων με τίτλο : Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ) κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 176.900,00€ που θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών Δ) της αριθμ. 34/2018 οριστικής μελέτης του έργου και Ε) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί